Ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18§ i skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Eventuell ledighetsansökan ska därför i mycket god tid innan önskad ledighet lämnas till skolan på särskild blankett. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.

Ansökan om ledighet lämnas på avsedd blankett till klassläraren. Blanketten finns i spalten till höger under "Relaterade dokument".

Dela: